کودکان امروز آینده ساز فردای این سرزمینند

آنان را شهروندانی مسئولیت پذیر پرورش دهیم