مدرسه پسرانه هوشمند غیردولتی مولانا Molana International School

موسیقی هفته چهارم فروردین سوم

تمرین آهنگ شاد و خندان

موسیقی اسفند سوم

هفته اول

فلوت : تمرین آهنگ شادو خندان

موسیقی بهمن سوم

96/11/7

تمرین آهنگ شادو خندان 

96/11/14

تمرین آهنگ شاد وخندان

موسیقی دی ماه کلاس سوم

96/10/2

تمرین آهنگ شاپرک -برگه نت تحویل داده شد

96/10/9

شروع آهنگ شاد وخندان

96/10/16

فلوت مرور نت های آموزش داده شده :دو -ر-می -فا -لا -سی

96/11/30

تمرین آهنگ شادو خندان

موسیقی آذر کلاس سوم

96/9/4

تمرین آهنگ تولد .شروع آهنگ جدید(شاپرک)

96/9/18

فلوت آموزش نت d بالا و آهنگ شاپرک

مو سیقی آبان کلاس سوم

96/8/6

شروع آهنگ تولد- 

96/8/13

تمرین آهنگ تولد - مرور نت های درس داده شده

96/8/20

تمرین آهنگ تولد

موسیقی مهرماه کلاس سوم

فلوت:

1)بدن کوبه

2) معرفی فلوت

3) آموزش نت سی(B)(A)(G

مرور نت سی و اشکال نت (گرد سفید و سیاه)تمرین ضرب .آموزش نت a  g(لا سی)

نت خوانی گرافیکی با طبلک 

فلوت نت cبالا

--