مدرسه پسرانه هوشمند غیردولتی مولانا Molana International School

روزنگار هفته چهارم فروردین اول پویا

شنبه تعطیل رسمی

یکشنبه 97/1/26

رو خوانی درس چهار فصل  و خروس و روباه انجام شد -ارزشیابی دیکته تصویری انجام شد- مرور فارسی درس " ی" ای مستقل - ریاضی تم 23 کارشد-روانخوانی درس  کار شد

دوشنبه 97/1/27

روخوانی و مرور درس "ث "- ازمون فارسی - ازمون قرینه و طرح فرش ریاضی- جمع و تفریق روی محور کار شد

سه شنبه 97/1/28

آزمون ریاضی برگزار شد- رونویسی از درس پیامبر و کلمات کار شد

روزنگار هفته سوم فروردین اول پویا

شنبه 97/1/18

درس مرغابی و لاک پشت رو خوانی شد-ریاضی صفحه 143 کار شد- اعداد تا 100 به حروف کار شد- جمله نویسی کلمه های " غ" کار شد

یکشنبه 97/1/19

درس مرغابی ولاک پشت کار شد- چهار فصل کار شد- بهار (فروردین اردیبهشت - خرداد) قرآن صفحه 74 تدریس شد- صفحه 76 داستان حضرت موسی - پیام قرآنی)-املا درس خاطرات انقلاب گفته شد

دوشنبه 97/1/20

روخوانی درس " ظ" کارشد- و کتاب فارسی کار شد- جمله نویسی کلمات "ظ"کار شد- ریاضی جمع 4 عددی - 2 رقم با 2 رقم کار شد- ریاضی 146 انجام شد- دیکته کار شد

چهارشنبه 97/1/22

تدریس درس چهار فصل- جمله سازی با کلمات "ظ"-ریاضی تم 23 کار شد- کتاب نگارش کار شد-کتاب علوم تمام شد

روزنگار هفته چهارم اسفند اول پویا

شنبه 96/12/19

درس  "ط" خاطرات انقلاب صفحه اول روخوانی شد-درس "ض" کتاب نگارش کار شد- کتاب ریاضی تم 21 صفحه اول کارشد

یکشنبه 96/12/20

رو خوانی درس خاطرات انقلاب-جمع دو رقمی با یک رقمی و دو رقمی با دو رقمی با روش جدید کار شد- شعر الفبا کار شد- املا کار شد

دوشنبه 96/12/21

ریاضی جمع با جدول یکان دهگان کار شد- تفریق با جدول اعداد کار شد- جمله نویسی کار شد(20 جمله درس "ط"  "غ")

روزنگار هفته سوم اسفند اول پویا

شنبه 96/12/12

درس "ح" کار شد- تمرین سرود انجام شد- روخوانی انجام شد- درس علوم فصل گرما کار شد- درس از مدرسه تا خانه تدریس شد- ساعت کار شد- کتاب کار درس " ح " کار شد.

یکشنبه 96/12/13

کلمات درس "خ" -"ث "- روخوانی کار شد- ریاضی تا صفحه 137 انجام شد- متن روانخوانی کار شد

دوشنبه 96/12/14

کلمه نویسی کار شد- کاربرگ حلزون کار شد-روخوانی کارشد- ریاضی 5تا 5تا - قران روخوانی -املا کار شد

سه شنبه96/12/15

نمونه سوال وآزمون کار شد- ریاضی صفحه 138(دسته دهتایی) کار شد- روخوانی کار شد0درک مطلب)

چهارشنبه 96/12/16

 کلمات جدید و جمله نویسی کار شد-درس علوم( فصل حرکت ) کار شد- عدد نویسی تا 100 کار شد -املا وایت برد ی کار شد- کلمات مهم کار شد 

روزنگار هفته دوم اسفند اول پویا

شنبه96/12/5

کلمات تشدید کارشد -درس "ث" تدریس شد-قرآن صفحه 64 روخوانی شد-ریاضی جمع کار شد

یکشنبه 96/12/6

کلمات درس "ث" و "ذ" کار شد-قرآن صفحه 64 روخوانی شد- امتحان ریاضی عدد نویسی کار شد-روخوانی کار- کتاب کار درس "ث" کارشد

دوشنبه 96/12/7

روخوانی کار شد- ریاضی تم 19 کار شد- جمع های ده تایی-علوم درس گرما وسرما-آزمایش هوای اطراف ما-کتاب کار فارسی کار شد

سه شنبه 96/12/8

مرور" اُ" استثنا- ریاضی 2تا2تا- 5تا 5تا- تم 19کار شد-املا گرفته شد-علوم آزمایش شد-

چهارشنبه96/12/9

مرور خوا استثنا انجام شد-روخوانی کار شد-اعدادتا 80 به حروف کار شد-قران کار شد- درس 7 شروع شد(درس پیامبران)-کتاب فارسی رو خوانی شد

روزنگار هفته اول اسفند اول پویا

شنبه 96/11/28

رونویسی و کلمه نویسی کار شد- کتاب کار انجام شد .درس "ص" - روخوانی کتاب فارسی کار شد0 قرآن روخوانی درس 6 شروع شد- ریاضی صفحه 122 کار شد

یکشنبه 96/11/29

اعداد تا پنجاه به حروف کار شد- روخوانی کار شد- درس " ذ " تدریس شد- کلمه نویسی با اسم وفامیل کار شد- قرآنم روخوانی شد صفحه 62

دوشنبه 96/11/30

روخوانی کار شد- نرم افزار آموزشی کار شد- درس سفر دلپذیر روخوانی شد- قرآن صفحه 61 کار شد- ریاضی 2تا 2تا -4تا 4تا..- ساعت کاردستی انجام شد

سه شنبه تعطیل رسمی

چهارشنبه 96/12/2

درس "ع " روخوانی شد- کتاب کار انجام شد- ریاضی تا 70 به حروف نوشته شد- امتحان املا گرفته شد

روزنگار هفته چهارم بهمن اول پویا

سه شنبه 96/11/24

املا گفته شد- درس تشدید کار شد- روخوانی انجام شد- ریاضی کار شد -جمع وتفریق- کتاب کار انجام شد

چهارشنبه 96/11/25

رو خوانی کتاب کار شد- کتاب کار انجام شد- ریاضی جمع اعداد با کارت ده تایی -املا گفته شد

روزنگار هفته سوم بهمن اول پویا

شنبه96/11/14

روخوانی کار شد-درس "ژ" روخوانی شد-ریاضی 2تا 2تا- 3تا 3تا....تدریس شد-قرآن روخوانی شد-جمله سازی کار شد-

یکشنبه 96/11/15

اردو

دوشنبه 96/11/16

روخوانی کار شد- کتاب کار دری " ژ " کار شد- ریاضی جمع و تفریق محور کار شد صفحه 119- قرآن روخوانی 58 کار شد

سه شنبه 96/11/17

سرمشق کار شد- درس خوا- روانخوانی خوا- " ز " کار شد- املای پا تخته ای انجام شد

روزنگار هفته دوم بهمن اول پویا

شنبه 96/11/7

درس ....ُ  استثنا کار شد- ریاضی اعداد کار شد و صفحه 114 کار شد- روخوانی کار شد-قرآن کار شد

یکشنبه 96/11/8

روخوانی درس ج کار شد- درس اُ استثنا کارشد- درس"  ه " کار شد- ریاضی جمع های دوتایی کارشد-رو نویسی انجام شد- علوم کار شد(زمین خانه خاکی ما)

دوشنبه96/11/9

درس "ه" کارشد- روخوانی کلر شد-عدد نویسی تا ده کار شد-تفذیق روی محور کار شد-ساعت کار شد- قرآن روخوانی-سی دی آموزشی گذاشته شد

سه شنبه96/11/10

بازی با اعداد کار شد- روخوانی کار شد- درس "ه " و "اُ " استثنا کار شد- ریاضی محور و اعداد کار شد- جشن اسم

چهارشنبه 96/11/11

مرور درس های قبل و تدریس  " چ" کتاب نگارش نوشته شد- قرآن جمله 2 کار شد- ریاضی 114 کار شد- جمع 3 عدد - علوم کار شد-روخوانی کار شد

روزنگار هفته اول بهمن اول پویا

شنبه 96/10/30

مرور و تمرین درس های قبل - کتاب نگارش کار انجام شد- درس  " ل " تدریس شد- ریاضی محور کار شد- قرآن روخوانی شد- علوم کار شد

یکشنبه 96/11/1

کتاب کار فارسی صفحه "ل" کار شد- ریاضی جمع روی محور کار شد -فیلم آموزشی علوم درس چه بسازیم دوباره انجام شد-قرآن روخوانی شد- روخوانی کارشد

دوشنبه 96/11/2

روخوانی خارج از کتاب کار شد- کتاب نگارش انجام شد درس تمام شد- ریاضی عدد نویسی یکان دهگان و جمع با جدول اعداد کار شد- قرآن رو خوانی انجام شد صفحه 57

سه شنبه 96/11/3

روخوانی درس " ج " کار شد-کتاب کار انجام شد- ریاضی ساعت کار شد- قرآن روخوانی شد

چهارشنبه 96/11/4

کلمات درس "ج " کار شد-علوم درس زمین خانه ی خاکی ما کار شد-کتاب کار درس" ج " کار شد-ریاضی ساعت و محور کار شد

مشاهده مطالب قدیمی تر...