مدرسه پسرانه هوشمند غیردولتی مولانا Molana International School

موسیقی هفته اول فروردین کلاس اول

تمرین آهنگ گروهی جشن پایان سال

موسیقی هفته اول اسفند اول

هفته اول اسفند

تمرین آهنگ شادو خندان- تمرین گروهی آهنگ خونه مادر بزرگه 

موسیقی بهمن کلاس اول

96/11/1

تمرین آهنگ خونه مادر بزرگ

96/11/3

تمرین آهنگ شاد وخندان

96/11/17

تمرین اهنگ شاد وخندان

موسیقی دی ماه کلاس اول

96/10/2

شروع آهنگ تولد

96/10/5

تمرین آهنگ تولد

96/10/6

تمرین آهنگ تولد

96/10/9

تمرین آهنگ تولد

96/10/10

تمرین آهنگ تولد

96/10/12

تمرین آهنگ تولد - شروع آهنگ شاپرک

96/10/16

تمرین آهنگ شاپرک

96/10/17

تمرین آهنگ شاپرک

96/10/19

تمرین آهنگ شاپرک

96/10/24

شروع آهنگ خونه مادر بزرگ

96/10/27

تمرین اهنگ خونه مادر بزرگ

96/11/30

تمرین آهنگ شادو خندان

موسیقی آذر کلاس اول

96/9/1

تمرین اهنگ ساعت

96/9/4

تمرین آهنگ ساعت

96/9/5

تمرین گروهی شعر ساعت

96/9/7

شروع اهنگ شب یلدا

96/9/14

آهنگ شب یلدا

96/9/18

تمرین آهنگ شب یلدا

96/9/19

آموزش آهنگ شب یلدا

96/9/26

تمرین آهنگ شب یلدا

موسیقی مهرماه کلاس اول

1)آشنایی با صدای بم و زیر.

2)معرفی نت های موسیقی.

3)آشنایی با بلز

4) شروع آهنگ ابتدایی