مدرسه پسرانه هوشمند غیردولتی مولانا Molana International School

تحصیل، تهذیب و ورزش با تکیه براخلاق و یادگیری مهارت های زندگی و رفتارهای اجتماعی و بهره گیری از امکانات و تجهیزات هوشمند زیر نظر مدیریت و پرسنل مجرب

با متد های پیشرفته و مدرن تربیتی و تاکید بر تقویت ارتباط دو سویه اولیا و مربیان در فضایی مناسب و شاد

موسیقی هفته اول اردیبهشت دوم

تمرین گروهی جشن پایان سال 

موسیقی هفته اول اسفند دوم

هفته اول

فلوت : آهنگ چک چک بارون - بلز: شروع آهنگ چک چک بارون

موسیقی بهمن کلاس دوم

96/11/16

تمرین آهنگ شادو خندان

96/11/23

تمرین آهنگ شاد وخندان

موسیقی دی ماه کلاس دوم

دوشنبه 96/10/4

تمذین آهنگ تولد با بلز - فلوت تمرین آهنگ شاپرک

96/10/11

فلوت : تمرین آهنگ شاپرک بلز: تمرین تولد

96/10/18

تمرین آهنگ شاپرک

96/10/25

تمرین آهنگ شاپرک :بلز

شروع آهنگ شاو خندان:فلوت

موسیقی آبان دوم

96/8/1

آشنایی با طبلک و ریتم خوانی به روش گرافیکی 

فلوت :مرور نت های لا سل و درس جدید c دو بالا،

بلز: تمرین آهنگ ساعت

96/8/8

بلز:آهنگ ساعت تمرین شد-

فلوت:آهنگ تولد شروع شد

96/8/15

آشنایی با ریتم های مختلف (از طریق نت خوانی گرافیکی ) در نت خوانی گرافیکی ، نت خوانی از طریق تصویر انجام می شود.

96/8/22

گروه بلز: معرفی اشکال نت 

 گروه فلوت : معرفی اشکال نت

96/8/23

گروه بلز آهنگ ساعت کار شد

96/8/29

تمرین آهنگ تولد - گروه فلوت

موسیقی مهرماه کلاس دوم


بلز:

1)آشنایی با صدای بم و زیر.

2)معرفی نت های موسیقی.

3)آشنایی با بلز

4) شروع آهنگ ابتدایی

5) بدن کوبه


فلوت:

1)بدن کوبه

2) معرفی فلوت

3) آموزش نت سی(B)