مدرسه پسرانه هوشمند غیردولتی مولانا Molana International School

تحصیل، تهذیب و ورزش با تکیه براخلاق و یادگیری مهارت های زندگی و رفتارهای اجتماعی و بهره گیری از امکانات و تجهیزات هوشمند زیر نظر مدیریت و پرسنل مجرب

با متد های پیشرفته و مدرن تربیتی و تاکید بر تقویت ارتباط دو سویه اولیا و مربیان در فضایی مناسب و شاد

زبان فروردین پیش

 هفته سوم

آموزش حروف o-p-q--r-   آموزش شعر انگلیسی - انجام کتاب کار درس 7- شروع درس 8 - کلمات: ماشین = car- اتوبوس = bus - قطار = trin - دوچرخه = bike -                اسکوتر = scooter

هفته چهارم:

شروع درس 9- مرور درس های قبل:

کلمات جدید درس 9 :

چکمه = boots

کمربند = belt

نشان = badge

کفش = shoes

پیراهن= shirt

تدریس صفحه های 91-92-93 :

کلمات جدید

soup-salad-crisps- biscuits-sweets

مرور کلمات :

 appls

carros-milk-orange- juice-ice cream-sandwich- eggs-chips-cake-sausage

زبان پیش اول اسفند

زبان هفته اول اسفند

حروف انگلیسی k-l-m-n- آموزش داده شد-

اتمام درس 7 : آموزش کلمات egge تخم مرغ - milk :شیر  - juicce:آبمیوه

انجام کتاب کار مربوط به درس 6 و 7 

زبان بهمن پیش

96/11/1

کتاب کار مربوط به فصل 5 کتاب انجام شد.

96/11/3

آموزش کلمات :

سگ..................................dog

گاو.........................................cow

گوسفند......................................cat

اسب...............................sheep

96/11/17

شروع درس 7کلمات apple- ice cream- saussage- carrot- 

96/11/23

مرور کلمات درس 7 

ice cream ...................بستنی

saussages......................سوسیس

cakes........................کیک

apples...........................سیب

carrots..............................هویج

زبان دی ماه پیش دبستان

96/10/2

مرور حروف انگلیسی و کلمات درس 4

96/10/3

فعالیت کتاب در س 4 انجام شد- مربوط به جملات 

i have a yellow rope

فعالیت های شنیداری با استفاده از سی دی مربوط به کتاب می باشد

دوشنبه 96/10/4

یادگیری put in your bag , bounce the ball , throw the ball , catch the ball

از طریق بازی و مرور آن با استفاده از سی دی.

سه شنبه 96/10/5

مرور حروف الفبا واعداد با استفاده از حروف و اعداد چوبی بصورت فردی.

چهارشنبه 96/10/6

مرور حروف و اعداد از 1 تا 9 و A تا F

96/10/9

شروع درس 5 - آموزش کلمات 

cupboard: کمد

bath : حمام

sofa: مبل

table: میز

arm chair: صندلی راحتی

96/10/10

مرور کلمات جدید درس 5 که روز شنبه آموزش داده شد

96/10/12

تمرین کلمات on روی - in  داخل- under داخل

96/10/16

مرور کلمات درس 5 -

in   - on-  under(داخل- روی -زیر)

 :تمرین جملات 

leo is under the chair.........................لیو زیر صندلی است

96/10/17

تدریس و تمرین حروف از aتا g

تمرین حروف روی برد ،نقطه چین های آماده شده در دفتر


96/10/18

مرور کلمات on-in-underفعالیت کتاب

96/10/19

انجام کتاب کار درس4

96/10/24

تمرین کتاب کار

96/10/25

تمرین حروف H-I-J

96/10/27

تماشای کارتن انگلیسی- تمرین حروف انگلیسی

96/10/30

کتاب کار مربوط به فصل 5 انجام شد

زبان آذر ماه پیش دبستان

96/9/1

کتاب کار حل شد- مرور کلمات درس 3-کلمه جدید clomبه معنای دلقک آموزش داده شد.

96/9/4

آموزش حالات صورت صفحه 31و 32 کتاب

angry- happy- sad- scured

96/9/5

happy - sad- scared- angry

جمله:

are you happy?

no I،m sad

yesI،  m happy

96/9/7

مرور کلمات :

angry- happy- sad- scared

داستان درس داده شد.

کلمه monsterهیولا- moon ماه

96/9/8

paint........shaps.......fill .. out line

اتمام درس 3 کتاب- 

drum- violin-xylophone- flute re corder

96/9/14

کتاب کار درس 3 حل شد. مرور جملات 

are you happy? yes, i  am            no, i am angry

96/9/18

تمرین حروف a-b-c 

96/9/19

شروع درس جدید و اموزش کلمات :

ball- kite- rope- teddy- doll- plane-

96/9/21

مرور کلمات :

kit- plan-doll-ball-rope-teddy-bear-

جمله های کار شده:

i have a ball

96/9/26

صفحه 41 کتاب درس داده شد- 

I have a doll

همراه با کلمات  ball- rope- kite- plane- bear- teddy

96/9/27

صفحه 42و43 کار شد اعداد 7-8-9-10-آموزش داده شد

زبان انگلیسی آبان پیش دبستانی

96/8/1

صفحه 15 تدریس شد.

gameمربوط به درس انجام شد.

counting- writing-drawing-reading-singing

 شنبه 96/8/6

کتاب کار صفحه 10 تا 12  انجام شد. شامل مرور :اعداد ،کلمات و اصطلاحات درس 2

یکشنبه 96/8/7

کلمات و اصطلاحات ،رنگ ها و اعداد از اول تا آخر درس یک مرور شد. (جهت شروع درس جدید)

دوشنبه 96/8/8

فعالیت دست ورزی با استفاده از رسم اعداد انگلیسی -

سه شنبه 96/8/9

تمرین اعداد انگلیسی از طریق فعالیت دست ورزی (با استفاده از آرد).با توجه به اینکه بچه ها اعداد را بصورت پراکنده مسلط نیستند ازاین فعالیت استفاده شد.اعداد به ترتیب روی برد نوشته می شوند و بصورت پراکنده از دانش آموزان پرسیده می شود. سپس اعداد تمرین شده روی آرد توسط دانش آموز نوشته می شود

96/8/10

حروف انگلیسی ،رنگ ها، کلمات درس ها با بازی توپ تمرین شد0(بازی توپ کلمه یا حرف مورد نظر توسط معلم گفته می شود و توپ به دست دانش آموز پرتاپ می شود . دانش آموز با گرفتن توپ کلمه گفته شده را باید تکرار کند)

این بازی جهت یاد آوری کلمات و حروف و تلفظ هر چه بهتر است

96/8/13

شروع  درس 2 - صفحه 20 انجام شد - کلمات mom- dad- sister- broder- grandpa- grandma-درس داده شد. cd صوتی تا شماره 24 کارشد.

96/8/14

کلمات جدید درس 2 روی برد (spinning game )مرور شد . و 2 آهنگ انگلیسی بصورت گروهی کار شد.

96/8/15

آموزش جمله this is my dad .بچه ها عکس خانواده  خودشان را نشان می دادند و اعضای خانواده را با استفاده از جمله بالا معرفی می کردند.

96/8/16

کتاب کار صفحه 17و 18 کارشد- (فعالیت کتاب کار شامل تمرین  رنگ ها ، کلمات درس یک و کلمات درس 2 می باشد.)

96/8/20

کتاب کار 21-20-19 انجام شد -شامل مرور کلمات درس 2 (اعضای خانواده) و تمرین جمله : 

this is my rubber

96/8/21

کتاب صفحه 26 انجام شد . (تمرین اعضای خانواده). 

اصطلاحات 

standup- sit down- clap- stamp your feet- hands up- hands down

96/8/22

فعالیت  کتاب صفحه 28 انجام شد عبارت زیر کار شد

sitdown- stand up- open the door- close the door- hello mom-                what s that-standwich- clap - open your book- turn around 

96/8/23

کتاب کار صفحه های 22و23و 24انجام شد.

96/8/24

شروع درس 3 کلمات صورت واجزای صورت

eyes- ears- nose...........

96/8/29

آموزش کلمات درس 5 

face- ears- nose- mouth- teeth

96/8/30

مرور کلمات درس 3- استفاده از فلش کارت کلمات :

face- eyes- ears- nose- mouth

زبان انگلیسی مهر ماه پیش دبستانی

زبان انگلیسی پیش دبستانی دو هفته اول مهر:
سؤال پرسشی:what's your name?(اسم تو چیه?)
جواب:I'm arad
بچه ه با 4 شخصیت کتاب به نامهای Mike,Leo,Gina,Polly آشنا شدند و کلمات monkey(میمون)،parrot(طوطی)،giraffe(زرافه)،Lion(شیر) آموزش داده شد.
????رنگ ها orange,blue ,red,green,yellow,purple
پسرهای گل می توانند در منزل سی دی MP3 را گوش بدند:فولدر اول از فایل شماره 02 تا 05 مربوط به اسم حیوانات و پرسیدن اسامی هست.
فایل شماره 07 مربوط به اسامی رنگ هاست.
فایل شماره 09 مربوط به داستان درس هست.

هفته سوم

شنبه 15 مهر: توزیع کتاب و آشنایی با کتاب و مرور دروس دو هفته گذشته.
یکشنبه 16 مهر: تمرین کتاب کار.
دوشنبه17 مهر: شروع درس یک صفحه10،کلمات قسمت اول:rubber,pencil,bag,chair,desk,book
MP3 CD:فایل شماره 10 مربوط به کلمات را میتوان گوش داد.

سه شنبه 18 مهر:ادامه صفحه 10 و صفحه 11.اصطلاحات این صفحه:stand up,sit down,open your book,close your book,pick up your pencil,
MP3 CD: فایل های صوتی 11 و 12
چهارشنبه 19 مهر: صفحه 3 و 4 کتاب کار انجام شد

-----

مرور کلمات جلسه پیش -game- صفحه 12 کتاب -

کتاب کار صفحه 5 و 7 کار شد

شناخت اعداد 1 تا 6 با استفاده از شکل وبازی

تمرین نوشتاری اعداد 1و2 (بصورت نقطه چین)-فعالیت دست ورزی

تمرین اعداد 1 تا 6

کتاب صفحه 13 انجام شد

کتاب کار صفحه 9و 8 کارشد(کلمات واصطلاحات درس 1 مرور شد.)

کتاب 14و 15 انجام شد (شامل مرور کلمات درس اول و اعداد 1 تا 6.

story درس 1 بصورت تصویری تماشا شد.