مدرسه پسرانه هوشمند غیردولتی مولانا Molana International School

تحصیل، تهذیب و ورزش با تکیه براخلاق و یادگیری مهارت های زندگی و رفتارهای اجتماعی و بهره گیری از امکانات و تجهیزات هوشمند زیر نظر مدیریت و پرسنل مجرب

با متد های پیشرفته و مدرن تربیتی و تاکید بر تقویت ارتباط دو سویه اولیا و مربیان در فضایی مناسب و شاد

روزنگار هفته دوم اردیبهشت سوم

شنبه 97/2/8

نقاشی ریاضی حل تمرین  و ارزشیابی- علوم فصل 1 مرورو شد ودیدن فیلم- فارسی هم معنی درس 16و17

یکشنبه 97/2/9

روخوانی درس 17 فارسی -ریاضی حل تمرین ونمونه سوال- دیکته درس 17- لغات درس 16/17 فارسی پرسیده شد-علوم فصل 1و2و3 مرور شد

روزنگار هفته اول اردیبهشت سوم

شنبه 97/2/1 

فارسی صفحه 116 و 117 تدریس شد- بازدی باغ گیاهشناسی- مطالعات سوالات درس 21و 222 پرسیده شد - ادامه ریاضی تدریس فصل 8

یکشنبه 97/2/2

فارسی لغات درس 16 گفته شد- مترادف های درس 15 پرسیده شد- ریاضی ادامه تدریس فصل 8- ارزشیابی فصل 4و 5-فارسی روخوانی درس 16-دیکته درس 15

دوشنبه 97/2/3

علوم فصل 14 تدریس شد- ریاضی تدریس فصل 8 تمرین ضرب در کلاس-فارسی درس 17 لغات جدید گفته شد هدیه های آسمانی روخوانی از درس ها

سه شنبه 97/2/4

فارسی رونویسی صفحه 124و 125- ریاضی تدریس- مسابقه روخوانی- مطالعات اجتماعی تکمیل کردن کاربرگ شماره 19و 20

چهارشنبه 97/2/5

فارسی نوشتاری در موسیقی- فارسی نوشتاری درس 16- فارسی نوشتاری درس 16

روزنگار هفته چهارم فروردین سوم

شنبه تعطیل رسمی

یکشنبه 97/1/26

روخوانی صفحه 108- ریاضی ارزشیابی سه فصل اول- روخوانی درس 14 و پرسیدن کلمات هم خانواده درس 14-فصل 12 پرسیده شد و فصل 13 تدریس شد

دوشنبه 97/1/27

فارسی درس 15 داده شد- ریاضی تدریس ضرب 10 در عدد-علوم فصل 13 تدریس شد-هدیه ها درس 20 تدریس شد

چهار شنبه 97/1/29

فارسی نوشتاری درس 15-  ریاضی تدریس ونمونه سوال - هدیه های آسمان درس 19/20-

روزنگار هفته سوم فروردین سوم

سه شنبه 97/1/21

قرآن روخوانی و مرور صفحه 121/122- ریاضی تدریس فصل 8 وحل نمونه سوال ومرور فصل های قبل- فارسی رو نویسی و رو خوانی درس 14 -مطالعات درس 19/ 20 پرسیده شد و 21 تدریس شد-فارسی درس 14 لغات درس پرسیده شد

چهارشنبه 97/1/22

فارسی نوشتاری درس 14 تکمیل شد- فارسی خوانداری روخوانی- هدیه های اسمان درس 18 روخوانی ویوالات پرسیده شد

روزنگار هفته چهارم اسفند

دوشنبه 96/12/21

قران مرور رو خوانی- فارسی مرور روخوانی- فارسی پرسش وپاسخ- هدیه ها پرسشو پاسخ- علوم پرسش و پاسخ

روزنگار هفته سوم اسفند کلاس سوم

شنبه 96/12/12

نقاشی - ریاضی تدریس فصل آمار - فارسی مرور روخوانی وپرسیدن مترادف ها- مطالعات مرور روخوانی

یکشنبه 96/12/13

قرآن مرور روخوانی- ریاضی حل تمرین- فارسی مرور روخوانی- دیکته از درس 4- علوم فصل 11 پرسیده شد

دوشنبه 96/12/14

قرآن مرور روخوانی و قواعد-ریاضی ادامه آمار- هدیه های آسمانی درس 8و9 روخوانی و سوالات پرسیده شد- علوم دیدن فیلیم و پرسیدن سوالات فصل 11

سه شنبه 96/12/15

روخوانی فارسی-ریاضی تمرین-دیکته از درس 9- فارسی حل کردن مثال و تمرین

روزنگار هفته دوم اسفند سوم

96/12/5شنبه

نقاشی-ریاضی نمونه سوال ریاضی کار شد-مطالعات درس3و 4 مرور شد- فارسی درس ایران عزیز روخوانی شد

یکشنبه96/12/6

فارسی روخوانی درس ایران عزیز- ریاضی مرور و نمونه سوال- فارسی مترادف های درس ایران عزیز پرسیده شد- املا از درس ایران عزیز- علوم صفحه 84/89 تدریس شد

دوشنبه96/12/7

قرآن روخوانی و مرور -ریاضی تکراروتمرین ونمونه سوال- علوم مرور فصل 10 پرسیده شد-هدیه های آسمانی درس 3و4مرور و پرسیده

سه شنبه 96/12/8

قرآن مرور روخوانی- ریاضی حل نمونه سوال امتحانی وتکرار وتمرین ضرب-فارسی مرور روخوانی- دیکته از درس ایران عزیز

چهارشنبه96/12/9

فارسی نوشتاری درس 12-هدیه ها درس 5و 6 مرور پرسیده شد.

روزنگار هفته اول اسفند سوم

شنبه 96/11/28

نقاشی ریاضی تدریس - ریاضی کار عملی جمع وتفریق اعداد بصورت تکنیکی -فارسی رونویسی از قسمت دوم خواب خلیفه- مطالعات درس 1و 2 پرسیده و مرور شد

یکشنبه 96/11/29

قرآن روخوانی صفحه 107-110- ریاضی حل نمونه سوال امتحانی واشکال گیری- فارسی مترادف ها ی درس اول پرسیده شد- دیکته از درس اول گرفته شد- علوم آزمایش صفحه 79 انجام شد

دوشنبه 96/11/30

قرآن روخوانی صفحه 109 و حفظ پیام قرانی- ریاضی تدریس علوم تدریسفصل 11- جشن خودکار

روزنگار هفته چهارم بهمن سوم

شنبه96/11/21

قران حفظ استغفار - سجده و قیام نماز- ریاضی تدریس جمع  و تفریق فرایندی و تکنیکی یا کوتاه-هدیه ها درس 15و 16 پرسیده شد-علوم دیدن فیلم فصل 1 و 2 برای مرور

یکشنبه 96/11/22

رو نویسی از صفحه 90- دیکته از درس 11- مطالعات درس 16 و17پرسیده شد-ریاضی اشکال گیری و حل تمرین و حل نمونه سوال فصل 6

چهارشنبه96/11/25

فارسی نوشتاری درس 11- انشا -هدیه های اسمانی درس و دوم مرور شد

روزنگار هفته سوم بهمن سوم

شنبه 96/11/14

نقاشی ریاضی تدریس حل مساله- فارسی مترادف های درس 11 پرسیده شد- درس 11- 12 -13- هدیه ها پرسیده شد

یکشنبه 

اردو

دوشنبه 96/11/16

قرآن روخوانی صفحات 100تا 103- ریاضی تدریس مقایسه اعداد-بازی ریاضی مقایسه اعداد مرور ارزش مکانی- هدیه های آسمانی پرسش و پاسخ درس 14و 15- هدیه های آسمانی درس 16 تدریس شد

سه شنبه 96/11/17

قرآن صفحه 107-104 تدریس شد- ریاضی ارزشیابی فصل 5- فارسی 88تا 89 تکمیل شد- املا از درس نویسنده ی بزرگ -مطالعات اجتماعی درس 17 و18 پرسیده شد

چهارشنبه 96/11/18

فارسی نوشتاری درس 10 کار شد-فارسی نوشتاری درس 11 کارشد- هدیه ها درس 15 و 16 پرسیده شد

مشاهده مطالب قدیمی تر...