مدرسه پسرانه هوشمند غیردولتی مولانا Molana International School

تحصیل، تهذیب و ورزش با تکیه براخلاق و یادگیری مهارت های زندگی و رفتارهای اجتماعی و بهره گیری از امکانات و تجهیزات هوشمند زیر نظر مدیریت و پرسنل مجرب

با متد های پیشرفته و مدرن تربیتی و تاکید بر تقویت ارتباط دو سویه اولیا و مربیان در فضایی مناسب و شاد

روزنگار هفته اول اردیبهشت دوم

یکشنبه 97/2/2

ریاضی انجام صفحات 123 / 124 انجام صفحات کتاب با صفحه چرخنه - فارسی اتمام درس پرواز قطره -هدیه تدریس درس جشن - علوم پرسش و پاسخ و مروردرس های گذشته

دوشنبه 97/2/3

تمرین نوشتن درس مثل دانشمندان- ریاضی تدریس صفحه 128- ریاضی ادامه ی تدریس 128- علوم پرسش از درس 10/11/12

روزنگار هفته چهارم فروردین دوم

دوشنبه 97/1/27

فارسی نگارش پرواز قطره ها- ریاضی اموزش مفهوم احتمال - کار عملی مفهوم احتمال املا جا خالی از پرواز قطره

سه شنبه 97/1/28

فارسی روخوانی و تمرین کلمه های املایی به صورت دوره - ریاضی تدریس صفحه 119- ریاضی تدریس صفحه 120 -هدیه تدریس درس راز خوشبختی

چهارشنبه 97/1/29

ریاضی انجام صفحات 121و 122- علوم کاردستی با گچ ساخت جامدادی -

روزنگار هفته سوم فروردین دوم

شنبه 97/1/18

قرآن تدریس سوره ماعون- ریاضی مرور پای تابلو جمع به روش تکنیکی- ریاضی مرور پا تابلو منها به روش تکنیکی و تمرین روانخوانی فارسی -املا درس نوروز- هنر

سه شنبه 97/1/21

قرآن تدریس صفحه 71 و سوره کافرون-انجام صفحه اول پرواز قطره- ریاضی انجام صفحه 113 کتاب- علوم خوردن شکلات آجیلی دست ساز

چهارشنبه 97/1/22

ریاضی انجام صفحه های 114/115- فارسی تمرین روانخوانی و نوشتاری- علوم مرور فصل جامدات و مایعات

روزنگار هفته دوم اسفند کلاس دوم

شنبه96/12/5

قران تدریس صفحه 59و60 - ریاضی حل مساله - علوم تدریس آشیانه ها- املای پرجم

یکشنبه

دوشنبه96/12/7

خواندن کارت جانوران- ریاضی انجام صفحه 99- ریاضی تمرین دانش اموزی- هدیه آسمانی تدریس دعای باران-علوم پرسش و پاسخ

سه شنبه 96/12/8

فارسی مرور واژه آموزی -ریاضی تدریس جمع انتقالی - ریاضی تمرین جمع انتقالی - فارسی تمرین کلمات به هم ریخته - آزمون نگارش

چهارشنبه96/12/9

ریاضی تمرین پا تابلوی دانش آموزی

روزنگار هفته اول اسفند دوم

شنبه 96/11/28

قرآن تدریس صفحات 56و 57- فارسی نگارش درس پرچم- ریاضی انجام تمرینات تابلویی جمع های فرآیندی سه رقمی-املای سودوکو- هنر رفتن به پارک

یکشنبه 96/11/29

فارسی نگارش درس 5 - ریاضی تدریس و تمرین جمع وتفریق فرآیندی سه رقمی-روانخوانی از ابتدای کتاب فارسی خوانداری- هدیه آسمانی پرسشو پاسخ- علوم شروع تدریس آشیانه همراه با فیلم فندق

روزنگار هفته چهارم بهمن دوم

شنبه 96/11/21

قران  تدریس صفحه 52/53-شروع تدریس درس پرچم با جشن-روان نویسی درس پرجم- روان خوانی درس پرچم - هدیه های اسمانی تدیس پدر مهربان

یکشنبه 96/11/22

فارسی تدریس واژه سازی- از صفحهاول درس پرچم-تدریس جمع فرایندی اعداد سه رقمی -انجام تمرین دفتری و تابلویی جمع اعداد سه رقمی

دوشنبه96/11/23

قرآن تدریس صفحه 52/53- شروع تدریس درس پرچم با جشن -روان نویسی درس پرچم- روان خوانی درس پرچم هدیه های آسمان تدریس پدر مهربان

سه شنبه 96/11/24

تدریس واژه سازی - املا از صفحه اول درس پرچم- تدریس جمع فرایندی اعداد یه رقمی - انجام تمرین دفتری و تابلویی جمع اعداد سه رقمی

روزنگار هفته سوم بهمن دوم

شنبه 96/11/14

یکشنبه 

اردو

دوشنبه 96/11/16

نگارش تکمیل درس ایران زیبا- ریاضی آمادگی درس جمع و تفریق فرآیندی-املا ایران زیبا - علوم کاشت دانه ها

سه شنبه 96/11/17

چهارشنبه96/11/18

ریاضی حل مساله-آزمون فارسی- علوم انجام عملی قلمه زدن گیاه حسن یوسف

روزنگار هفته دوم بهمن دوم

شنبه 96/11/7

قرآن تدریس -ریاضی انجامصفحه 84-فارسی روانخوانی-هدیه آسمانی تدریس نماز دو رکعتی

یکشنبه 96/11/8

روانخوانی متن طرح کرامت و پرسش و درک مطلب- ریاضی انجام صفحه 86-فارسی تدریس درس ایران زیبا- رونویسی درس ایران زیبا- علوم آزمایش دانه های میوه ها

دوشنبه 96/11/9

قرآن تدریس درس فتح مکه- ریاضی انجام صفحه 87-نگارش تکمیل درس فردوسی -اردو- املا صفحه اول ایران زیبا

سه شنبه 96/11/10

قرآن تدریس و پرسش و پاسخ فتح مکه-ریاضی انجام صفحه 81و مرور تمرین ها- فارسی روخوانی و تدریس واژه آموزی-فارسی نگارش درس ایران زیبا-تلفیق علوم و هنر با فیلم و نقاشی

چهارشنبه 96/11/11

نگارش انجام تکلیف- مرور ریاضی - هدیه های آسمانی پرسش و پاسخ درس نماز

روزنگار هفته اول بهمن دوم

شنبه 96/10/30

قرآن تدریس صفحه 39/38- ریاضی تمرین پا تابلو- املا جا خالی- هدیه های آسمان پرسش و پاسخ- نگارس درس فردوسی

یکشنبه 96/10/1

نگارش درس فردوسی - ریاضی انجام صفحه 80- زونویسی درس فردوسی - نقاشی-تلفیق علوم و ریاضی اندازه گیری قد ووزن

دوشنبه 96/11/2

قرآن  تدریس و روانخوانی دانش آموزان - فارسی یک کلاغ چهل کلاغ- ریاضی تدریس صفحه 82-نگارش فردوسی -علوم بسازیم و لذت ببریم

روزنگار هفته چهارم دی دوم

شنبه 96/10/23

ارزشیابی ماهانه قرآن - ریاضی انجام صفحه 76-فارسی املا از درس هنرمند- هنر آموزش کشیدن نقاشی سه بعدی بال کبوتر

یکشنبه96/10/24

علوم ادامه درس سوخت ها- فارسی روانخوانی درس زیارت-  ریاضی تدریس  وانجام صفحه 78-انجام کار عملی صفحه-علوم نقاشی آلودگی

دوشنبه96/10/25

روانخوانی و روان نویسی درس فردوسی- ریاضی انجام صفحه 78- ریاضی انجام صفحه79-فارسی شاهنامه خوانی توسط دانش آموزان-علوم اگر تمام شود

سه شنبه 96/10/26

تدریس  بیاموز وبگو- فارسی درس فردوسی-جمله نویسی با پسوند های تر- ترین- علوم ساخت ماشین بادکنکی- ادامه علوم ساخت ماشین بادکنکی- نمایش داستان رستم وسهراب شاهنامه

چهارشنبه96/10/27

نگارش درس فردوسی-ریاضی حدس بزن تابلویی