مدرسه پسرانه هوشمند غیردولتی مولانا Molana International School

تحصیل، تهذیب و ورزش با تکیه براخلاق و یادگیری مهارت های زندگی و رفتارهای اجتماعی و بهره گیری از امکانات و تجهیزات هوشمند زیر نظر مدیریت و پرسنل مجرب

با متد های پیشرفته و مدرن تربیتی و تاکید بر تقویت ارتباط دو سویه اولیا و مربیان در فضایی مناسب و شاد

روزنگار هفته اول اردیبهشت جستجوگران

شنبه 97/2/5

فارسی روخوانی شد- فارسی دیکته- ریاضی حل تمرینات کتاب

روزنگار هفته دوم اردیبهشت جستجوگران کوچک

شنبه 97/2/8

حل برگه کپی فارسی مرور درس- دیکته دفتری- حل برگه ریاضی مرئر-روخوانی از فارسی

روزنگار هفته چهارم فروردین اول جستجوگران

دوشنبه 97/1/27

ریاضی تدریس 5تا 5تا عقب رفتن و حل تمرین کتاب- فارسی روخوانی- دیکته دفتری- علوم تدریس اهنربا  ریاضی حل تمرین

سه شنبه 97/1/28

فارسی روخوانی  ودیکته- ریاضی حل تمرینات کتاب - علوم ادامه ی بحث آهن ربا- 

چهارشنبه 97/1/29

ریاضی حل تمرینات کلاس- فارسی روخوانی -فارسی دیکته

روزنگار هفته سوم فروردین اول جستجوگران کوچک

شنبه97/1/18

فارسی روخوانی انجام شد- ریاضی حل تمرین- فارسی انجام تمرینات کتاب بنویسیم

یکشنبه 97/1/19

ریاضی تدریس ساعت- فارسی نوشتن کتاب بنویسم- قران تدریس درس- فارسی روخوانی

دوشنبه 97/1/20

فارسی روخوانی از روی کتاب بخوانیم- ریاضی اموزش جمع و تفریق اعداد دو رقمی با یکان صفر و 5- علوم تدریس اهنربا- فارسی دیکته- فارسی نوشتن تمرینات کتاب بنویسیم

سه شنبه 97/1/21

روخوانی کتاب فارسی-تدریس ریاضی و حل تمرین- تدریس درس اهنربا- 

چهارشنبه 97/1/22

داستان خوانی- دیکته ی دفتری- حل تمرینات کتاب ریاضی

روزنگار هفته سوم اسفند جستجوگران کوچک

شنبه96/12/12

فارسی تدریس حرف "ض"- ریاضی حل تمرین های کتاب صفحه 136و137-فارسی دیکته دفتری-علوم ادامه تدریس مبحث هوای اطراف ما

یکشنبه 96/12/13

فارسی حل کتاب بنویسیم و تمرین روخوانی- ریاضی حل تمرین کتاب 138-فارسی تدریس 5تا 5تا جلو و عقب رفتن- قران تدریس شد

دوشنبه 96/12/14

ریاضی آموزش جمع سه عدد با استفاده از چینه- فارسی تدریس حرف "ط"- ریاضی حل تمرین های کتاب -علوم تدریس درس جدید- فارسی روخوانی

سه شنبه 96/12/15

فارسی تمرین بخوانیم و نوشتن کتاب بنویسیم- ریاضی آموزش و تمرین جمع سه عدد- علوم تدریس درس هوای سرد وگرم

روزنگار هفته دوم اسفند جستجو گران کوچک

شنبه 96/12/5

فارسی روانخوانی شد- ریاضی آموزش جمع وتفریق اعداد دورقمی با یکان صفر-فارسی دیکته و حل کتاب مهارت های نوشتن- تدریس در س جدید علوم

یکشنبه 96/12/6

ریاضی تدریس جمع در مساله ها و حل تمرینات کتاب ریاضی-فارسی  تدریس حرف "ث"-ریاضی حل برگه کپی- قرآن تدریس درس جدید.

دوشنبه96/12/7

مرور آموزش های گذشته-قرآن-شعر-الفبا- صبحانه- بسته زمین-الگوی پازل خلاق- بسته زمین الگوی پازل خلاق

روزنگار هفته اول اسفند جستجوگران کوچک

شنبه 96/11/28

یکشنبه 96/11/29

فارسی روخوانی درس  " ذ " - ریاضی حل تمرینات کتاب- فارسی انجام برگه کپی آزمون- فارسی دیکته - قرآن مرور درس قبل

چهارشنبه96/12/2

درس" ع" روخوانی شد- کتاب کار انجام شد- ریاضی تا هفتاد به حروف نوشته شد- امتحان املا گرفته شد

روزنگار هفته چهارم بهمن جستجوگران کوچک

شنبه 96/11/23

فارسی تدریس نشانه ی ....ّ... -فارسی روخوانی و رو نویسی - ریاضی آموزش محور تفریق ها - ریاضی آموزش الگوهای عددی چند تا چند تا جلو رفتن با استفاده از بازی HOPE

یکشنبه 96/11/24

ریاضی تدریس و تمرین الگوهای عددی-فارسی روخوانی و حل کتاب بنویسیم-دیکته پای تخته- علوم مرور مبحث خاک

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه96/11/25

فارسی تدریس حرف ض ص- روخوانی و نوشتن مشق- ریاضی تمرین یک رقمی در دو رقمی -فارسی نوشتن کتاب مهارت های نوشتن

روزنگار هفته سوم بهمن جستجوگران

شنبه 96/11/14

فارسی روخوانی درس "چ"- فارسی تدریس حرف " ژ" ریاضی حل تمرین کتاب- ریاضی حل برگه کپی ریاضی - علوم تدریس درس جدید

یکشنبه 96/11/15

اردو

دوشنبه 96/11/16

فارسی روخوانی و نوشتن کتاب مهارت های نوشتن-فارسی دیکته دفتری- ریاضی تدریس محور مبحث جمع ها - علوم تدریس بخش خاک-

سه شنبه 96/11/17

فارسی تدریس خوا استثنا و تعریف کردن -فارسی روخوانی و نوشتتن  مشق- ریاضی تمرین  و تکرار درس روز قبل

روزنگار هفته دوم بهمن اول جستجوگران

شنبه 96/11/7

فارسی تدریس" ه "-ریاضی تکرار و تمرین اعداد دو رقمی- فارسی روخوانی و نوشتن کتاب بنویسیم-علوم پرسش از درس سنگ ها

یکشنبه 96/11/8

ریاضی تمرین اعداد دو رقمی با استفاده از جدول ارزش مکانی به صورت فردی-.و حل تمرین کتاب- فارسی نوشتن دیکته ی دفتری- فارسی روخوانی و حل تمرینات کتاب بنویسیم- ریاضی حل برگه کپی آزمون از جدول ارزش مکانی- قرآن تدریس درس جدید روخوانی

دوشنبه 96/11/9

سهشنبه 96/11/10

ریاضی تکرار و تمرین جمع های ذهنی- فارسی دیکته و روخوانی- 

چهارشنبه96/11/11

ریاضی تکرار و تمرین جمع های ذهنی- و جمع های سه تایی-فارسی دیکته و روخوانی- فارسی داستان نویسی- ریاضی حل تمرین های کتاب-علوم تدریس درس جدید

مشاهده مطالب قدیمی تر...